دانلود تحقیق-پایان نامه-پروژه-کارآموزی-مقاله و....... http://rasool-nistani.mihanblog.com 2020-02-15T18:15:43+01:00 text/html 2017-05-26T11:58:46+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی مسیریابی پایدار در برابر خطا، برای خطاهای دائم و غیر دائم در سیستم های HPC http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1787 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000596&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000596&amp;mid=e_1321">Fault-tolerant Routing for Multiple Permanent and Non-permanent Faults in HPC Systems&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2010</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000596</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>7</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>15</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>100000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>417 کیلو بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/28_1000596_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی كامپیوتر ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000596&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000596&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000596&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>مسیریابی پایدار در برابر خطا، برای خطاهای دائم و غیر دائم در سیستم های HPC</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-26T11:51:32+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی چارچوب امنیتی مبتنی بر تهدید(تهدید گرا): یک روش پیش فعال در مدیریت تهدید http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1786 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000598&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000598&amp;mid=e_1321">Threat-Oriented Security Framework: A Proactive Approach in Threat Management&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>Procedia Technology</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2012</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000598</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>8</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>10</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>100000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>word+pdf</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>651 کیلو بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/28_1000598_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی كامپیوتر ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000598&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000598&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000598&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>چارچوب امنیتی مبتنی بر تهدید(تهدید گرا): یک روش پیش فعال در مدیریت تهدید</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-26T11:49:12+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی ارائه یک الگوریتم با پیچیدگی زمانی چند جمله ای جهت حل مسأله زیرگراف متصل مشترک با بیشترین یال برای گراف های مسطح بیرونی با درجه محدود http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1785 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000045&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000045&amp;mid=e_1321">A Polynomial-Time Algorithm for Computing the Maximum Common Connected Edge Subgraph of Outerplanar Graphs of Bounded Degree&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>Mathematical Foundations of Computer Science </label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2012</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000045</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>17</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>20</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>155000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>1 مگا بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/158_1000045_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی كامپیوتر ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000045&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000045&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000045&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>ارائه یک الگوریتم با پیچیدگی زمانی چند جمله ای جهت حل مسأله زیرگراف متصل مشترک با بیشترین یال برای گراف های مسطح بیرونی با درجه محدود</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-26T11:47:44+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی الگوریتم سنکرون سازی پایگاه داده، برای دستگاههای سیال http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1784 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000047&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000047&amp;mid=e_1321">A Database Synchronization Algorithm for Mobile Devices&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>Consumer Electronics, IEEE Transactions</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2010</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000047</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>7</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>20</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>115000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>947 کیلو بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/158_1000047_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی كامپیوتر ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000047&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000047&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000047&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>الگوریتم سنکرون سازی&nbsp; پایگاه داده، برای دستگاههای سیال</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-26T11:46:33+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی الگوریتم های تخمین قطعی، برای مسئله ی نزدیک ترین رمزواژه http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1783 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000048&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000048&amp;mid=e_1321">Deterministic Approximation Algorithms for the Nearest Codeword Problem&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>Approximation, Randomization, and Combinatorial Optimization. Algorithms and Techniques</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2009</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000048</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>13</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>15</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>105000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>610 کیلو بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/158_1000048_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی كامپیوتر ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000048&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000048&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000048&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>الگوریتم های تخمین قطعی، برای مسئله ی نزدیک ترین رمزواژه</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-26T11:36:50+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی الگوریتم هایی برای مسیرهای طولانی در گراف http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1782 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000049&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000049&amp;mid=e_1321">Algorithms for long paths in graphs&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>Theoretical Computer Science</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2007</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000049</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>10</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>21</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>115000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>665 کیلو بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/158_1000049_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی كامپیوتر ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000049&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000049&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000049&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>الگوریتم هایی برای مسیرهای طولانی در گراف</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-26T11:34:14+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی پروتکل قفل گذاری بر مبنای XPath، با همزمانی بالا برای پایگاه داده های XML http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1781 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000052&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000052&amp;mid=e_1321">A high concurrency XPath-based locking protocol for XML databases&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>Information and Software Technology</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2006</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000052</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>9</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>29</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>150000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>381 کیلو بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/158_1000052_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی كامپیوتر ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000052&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000052&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000052&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>پروتکل قفل گذاری بر مبنای XPath، با همزمانی بالا برای پایگاه داده های XML</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-26T11:31:09+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات در نگاه ابری چیست؟ http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1779 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000226&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000226&amp;mid=e_1321">WHAT DOES IT SERVICE MANAGEMENT LOOK LIKE IN THE CLOUD?&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>Recent Advances in Computers, Communications, Applied Social Science and Mathematics</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2010</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000226</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>6</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>9</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>70000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>368 کیلو بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/83_1000226_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی كامپیوتر ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000226&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000226&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000226&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات در نگاه ابری چیست؟</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-26T11:29:35+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی محاسبات ابری خودکار کارآمد با استفاده از شبیه سازی رویداد گسسته ی آنلاین http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1778 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000554&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000554&amp;mid=e_1321">Efficient autonomic cloud computing using online discrete event simulation&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>J. Parallel Distrib. Comput</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2013</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000554</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>10</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>18</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>135000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>word+pdf</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>5 مگا بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/420_1000554_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی كامپیوتر ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000554&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000554&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000554&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>محاسبات ابری خودکار کارآمد با استفاده از شبیه سازی رویداد گسسته ی آنلاین</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-24T10:39:35+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی YAMR: پروتکلِ مدرن برای مسیریابی چند مسیره http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1777 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000595&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000595&amp;mid=e_1321">YAMR: Yet Another Multipath Routing Protocol&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>ACM SIGCOMM Computer Communication Review</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2010</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000595</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>6</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>14</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>100000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>1 مگا بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/28_1000595_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی كامپیوتر ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000595&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000595&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000595&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>YAMR: پروتکلِ مدرن برای مسیریابی چند مسیره </label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-24T10:37:36+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی مسیریابی پایدار در برابر خطا، برای خطاهای دائم و غیر دائم در سیستم های HPC http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1776 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000596&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000596&amp;mid=e_1321">Fault-tolerant Routing for Multiple Permanent and Non-permanent Faults in HPC Systems&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2010</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000596</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>7</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>15</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>100000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>417 کیلو بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/28_1000596_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی كامپیوتر ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000596&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000596&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000596&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>مسیریابی پایدار در برابر خطا، برای خطاهای دائم و غیر دائم در سیستم های HPC</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-24T06:33:29+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی مدل سازی قابلیت اطمینان و طرح های کنترل سیستم مرکب ذخیره ساز انرژی و نیروگاه بادی با میزان ارتقا مناسب خط انتقال http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1775 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000041&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000041&amp;mid=e_1321">Reliability Modeling and Control Schemes of Composite Energy Storage and Wind Generation System With Adequate Transmission Upgrades&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>Sustainable Energy, IEEE Transactions on</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2011</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000041</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>7</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>22</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>145000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>1 مگا بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/158_1000041_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی برق ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000041&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000041&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000041&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>مدل سازی قابلیت اطمینان و طرح های کنترل سیستم مرکب ذخیره ساز انرژی و نیروگاه بادی با میزان ارتقا مناسب خط انتقال</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-24T06:31:45+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی مدلسازی و شبیه سازی نوع جدیدی از فیلتر EMI برای ماژول های الکترونیکی برق مجتمع http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1774 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000042&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000042&amp;mid=e_1321">Modelling and Simulation of the New Type of EMI Filter for Integrated Power Electronics Modules&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>Microwave Conference, 2008. EuMC 2008. 38th European </label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2008</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000042</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>4</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>13</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>70000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>1 مگا بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/158_1000042_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی برق ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000042&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000042&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000042&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>مدلسازی و شبیه سازی نوع جدیدی از فیلتر EMI برای ماژول های الکترونیکی برق مجتمع</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-24T06:29:08+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی یک طرح حفاظتی جدید برای حفاظت از ژنراتورهای سنکرون مقیاس کوچک در برابر ناپایداری گذرا http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1773 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000043&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000043&amp;mid=e_1321">A Novel Protective Scheme to Protect Small-Scale Synchronous Generators Against Transient Instability&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>Industrial Electronics, IEEE Transactions</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2013</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000043</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>9</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>30</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>155000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>592 کیلو بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/158_1000043_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی برق ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000043&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000043&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000043&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>یک طرح حفاظتی جدید برای حفاظت از ژنراتورهای سنکرون مقیاس کوچک در برابر ناپایداری گذرا</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-24T06:26:36+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی تحقیق و توسعه جعبه ابزار تکمیل شده ی مدل (GM(1,1 با استفاده از نرم افزار مطلب http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1772 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000139&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000139&amp;mid=e_1321">The Research and Development of Completed GM(1,1) Model Toolbox Using Matlab&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL COGNITION</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2005</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000139</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>7</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>26</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>125000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>633 کیلو بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/189_1000139_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی برق ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000139&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000139&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000139&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>تحقیق و توسعه جعبه ابزار تکمیل شده ی مدل (GM(1,1 با استفاده از نرم افزار مطلب</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-24T06:24:34+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی سویینگ اولیه در ناپایداری کنترل شده http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1771 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000158&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000158&amp;mid=e_1321">An Initial Swing at Controlled Instability&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>Mark F. Petty</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2002</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000158</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>23</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>8</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>90000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>955 کیلو بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/189_1000158_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی برق ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000158&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000158&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000158&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>سویینگ اولیه در ناپایداری کنترل شده</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-24T06:18:19+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی شبکه های عصبی گسترش متقابل برای تشخیص علائم http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1768 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000159&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000159&amp;mid=e_1321">COUNTER PROPAGATION NEURAL NETWORKS FOR TRADEMARK RECOGNITION&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>Signal Processing and its Applications, Sixth International, Symposium on. 2001</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2001</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000159</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>2</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>6</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>60000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>246 کیلو بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/189_1000159_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی برق ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000159&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000159&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000159&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>شبکه های عصبی گسترش متقابل برای تشخیص علائم</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-24T06:16:59+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی حفاظت اپیدرمال(مربوط به پوست برونى): تجزیه و تحلیلی مقایسه ای تماس با سیلیکات آلومینیوم و منیزیم و اسپری مخلوط سرمازا http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1767 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000162&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000162&amp;mid=e_1321">Epidermal Protection: A Comparative Analysis of Sapphire Contact and Cryogen Spray Cooling&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>Lumenis</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2001</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000162</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>8</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>21</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>115000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>640 کیلو بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/189_1000162_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی برق ، پزشكی ، مهندسی پزشکی ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000162&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000162&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000162&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>حفاظت اپیدرمال(مربوط به پوست برونى): تجزیه و تحلیلی مقایسه ای تماس با سیلیکات آلومینیوم و منیزیم و اسپری مخلوط سرمازا</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-24T06:16:21+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی قاعده ی اصلی طراحی جاذب های موج تک لایه یا دو لایه حاوی مواد چپگرد (LH) http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1766 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000234&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000234&amp;mid=e_1321">Design principle of single- or double-layer wave-absorbers containing left-handed materials&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>Materials &amp; Design</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2009</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000234</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>5</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>13</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>90000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>808 کیلو بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/189_1000234_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی برق ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000234&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000234&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000234&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>قاعده ی اصلی طراحی جاذب های موج تک لایه یا دو لایه حاوی مواد چپگرد (LH)</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-24T06:15:44+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1765 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000382&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000382&amp;mid=e_1321">Dynamic Stability Enhancement of Power System using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizer&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>International Conference on Power, Energy and Control</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2013</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000382</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>7</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>23</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>100000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>word+pdf</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>1 مگا بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/303_1000382_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی برق ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000382&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000382&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000382&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-24T06:15:00+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی سیر ردیابی و کنترل غیر خطی عملکرد کامل کشتی با اختلال http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1764 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000394&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000394&amp;mid=e_1321">Trajectory Tracking Control of Nonlinear Full Actuated Ship with Disturbances&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR)</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2011</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000394</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>6</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>24</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>70000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>word+pdf</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>402 کیلو بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/303_1000394_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی برق ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000394&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000394&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000394&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>سیر ردیابی و کنترل غیر خطی عملکرد کامل کشتی با اختلال</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-24T06:14:29+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی بهره وری انرژی و مجازی سازی سرور، در مراکز داده ای( دیتا سنتر ها):یک مطالعه تجربی http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1763 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000616&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000616&amp;mid=e_1321">Energy Efficiency and Server Virtualization in Data Centers: An Empirical Investigation&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>INFOCOM Workshops, page 133-138. IEEE</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2012</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1000616</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>6</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>16</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>100000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>word+pdf</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>1 مگا بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/28_1000616_wordpdflogo.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی برق ، مهندسی كامپیوتر ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000616&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000616&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1000616&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>بهره وری انرژی و مجازی سازی سرور، در مراکز داده ای( دیتا سنتر ها):یک مطالعه تجربی</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-24T06:12:13+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی طرح بازآرایی یک سیستم قدرت نوین برای به حداقل رسانیدن تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم آتش بازی http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1762 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1010236&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1010236&amp;mid=e_1321">A new power system reconfiguration scheme for power loss minimization and voltage profile enhancement using Fireworks Algorithm&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>International Journal of Electrical Power &amp; Energy Systems</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2014</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1010236</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>11</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>30</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>170000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>1 مگا بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/3609_1010236_pdf-word.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی برق ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1010236&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1010236&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1010236&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>طرح بازآرایی یک سیستم قدرت نوین برای به حداقل رسانیدن تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم آتش بازی</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-05-24T06:08:22+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی کنترل سیکل وظیفه به همراه بهینه سازی تأخیر و بازدهی انرژی در شبکه های ماشین با ماشین مویرگی در سیستم مخابرات 5G http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1761 <div style="width:400px;">&nbsp; <div  style=" width: 95% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; margin-right: 1% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; box-shadow: 0 0 8px 1px #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border: 1px solid #cccccc !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; border-radius: 12px 12px 12px 12px !important;"><div   style="background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important;&nbsp;&nbsp; height: 100%&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "> <div  style="float:right !important; text-align:right !important; color:Navy !important; margin-left:13px !important; "> <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1010245&amp;mid=e_1321">عنوان مقاله انگلیسی&nbsp; </a></div ></div  ></div ></div><div style=" float:left&nbsp; !important; text-align:left&nbsp; !important; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; color:Black&nbsp; !important;">&nbsp; <a style="color:Navy&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important; text-decoration:none&nbsp; !important; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1010245&amp;mid=e_1321">Duty cycle control with joint optimisation of delay and energy efficiency for capillary machine-to-machine networks in 5G communication system&nbsp; </a> </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   =""><div style="float:right !important; width:70% !important; line-height:200% !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl !important; color:Black !important; text-align:right !important; padding:5px !important; font-size:12px !important;"><label style="font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp; ">نویسنده/ناشر/نام مجله :</label>&nbsp;&nbsp; <label>TRANSACTIONS ON EMERGING TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <label style="font-weight:bold&nbsp; !important;">سال انتشار:</label> <label>2015</label><br> <label style="font-weight:bold;">کد محصول:</label>&nbsp; <label>1010245</label> <br> <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات انگلیسی</label>: <label>14</label> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label style="font-weight:bold;">تعداد صفحات فارسی</label>: <label>45</label> <br>&nbsp; <label style="font-weight:bold;">قیمت بر حسب ریال:</label>&nbsp;&nbsp; <label>200000</label>&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">نوع فایل های ضمیمه</label>: <label>Pdf+Word</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><label style="font-weight:bold;">حجم فایل</label>: <label>2 مگا بایت</label>&nbsp; <br>&nbsp; </div><div style=" float:left; width:25%; "> <img src="https://www.ir-translate.com/images/PBLet/2742_1010245_pdf-word.jpg" alt="تصویر پیش فرض"  ="" style="margin-top:50px&nbsp; !important;" width="85px" height="100px"></div>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <div  style=" height: 100% !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; direction:rtl;&nbsp; text-align:center !important;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px !important;&nbsp; font-size:13px !important;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px !important; "   ="">&nbsp; <label>رشته های مرتبط:</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>مهندسی فناوری اطلاعات ، مهندسی برق ، </label>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a style="font-size:13px !important;&nbsp; text-decoration:none; color:Green; font-weight:bold !important;" href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1010245&amp;mid=e_1321">&nbsp; جزئیات بیشتر و دانلود مقاله ترجمه شده&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مقاله انگلیسی رایگان)&nbsp;&nbsp; </a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div    style=" background-color:#e5e4e2 !important; padding:5px !important; vertical-align:middle !important; line-height:1.5em !important ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; height: 100%;&nbsp;&nbsp;&nbsp; overflow: auto&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-top: 5px&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp;&nbsp; padding-bottom: 5px&nbsp; !important;"> <div  style=" float:right !important;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-align:right !important;&nbsp; color:Navy !important; margin-left:13px;">&nbsp; <a  style="color:Navy;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1010245&amp;mid=e_1321"> <label>عنوان ترجمه فارسی</label> <div style="float:right; text-align:right; font-weight:bold; font-size:13px; color:Black;">&nbsp; <a   style="color:Navy; font-weight:bold&nbsp; !important;&nbsp;&nbsp; font-size:12px !important;&nbsp;&nbsp; font-family:Tahoma&nbsp; !important;&nbsp; text-decoration:none; " href="http://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1010245&amp;mid=e_1321">&nbsp; <label>کنترل سیکل وظیفه به همراه بهینه سازی تأخیر و بازدهی انرژی در شبکه های ماشین با ماشین مویرگی در سیستم مخابرات 5G</label> </a  ></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </a ></div ></div   ></div ></div > text/html 2017-04-28T05:24:22+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی دانلود مقاله روش مبتنی بر قابلیت اطمینان برای استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه در سیستم‌های انتقال با استفاده از الگوریتم ژنتیک http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1760 <br><table width="270" border="0" align="center"><tbody><tr><td><div style="direction:rtl !important;text-align:right !important;font-family:Tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:25px !important;padding:5px !important;width:100% !important;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;border-radius:5px;color:#000000"><form action="http://powereng.4kia.ir/einfo/" method="post" onsubmit="return validf__107382()"><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">نام و نام خانوادگی</label><input style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;font-family:tahoma !important;" size="20" name="Paymenter" type="text"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">ایـمیل <span style="color:#F00 !important;font-size:14px !important">*</span></label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" size="20" name="Email" id="Email__107382" type="text"></div><div style="margin:4px !important"><label style="font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;display:block !important">موبایل</label><input dir="ltr" style="padding:5px !important;font-size:13px !important;width:90% !important;" maxlength="11" size="20" name="Mobile" type="text"></div><div style="text-align:center !important;margin-top:5px !important;margin-bottom:5px !important;width:100% !important;padding:5px !important;direction:rtl !important"><br> مبلغ قابل پرداخت : <strong>12,000 تومان</strong></div><div style="text-align:center !important"><input name="btn_buy" value="خـریـد" style="font-family:tahoma;font-size:13px;padding:5px 20px 5px 20px;font-weight: bold;color: #0097A1;cursor: pointer;" class="formbutton" type="submit"></div><input name="refid" value="107382" type="hidden"><input name="uid" value="2317" type="hidden"></form> <script type="text/javascript">function validf__107382(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__107382').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__107382').value)){document.getElementById('Email__107382').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__107382').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید.');return false;}}</script></div></td></tr></tbody></table> text/html 2017-04-27T18:34:14+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی مقاله اروپای قرون وسطی http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1759 <link rel="stylesheet" href="http://farsfile.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://farsfile.ir/product/29987/مقاله-اروپای-قرون-وسطی/487" target="_blank">مقاله اروپای قرون وسطی</a></h5><p><a href="http://farsfile.ir/product/29987/مقاله-اروپای-قرون-وسطی/487" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://farsfile.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_22.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="مقاله-اروپای-قرون-وسطی"></a>مقاله اروپای قرون وسطی<a href="http://farsfile.ir/product/29987/مقاله-اروپای-قرون-وسطی/487" target="_blank" class="buy"><img src="http://farsfile.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-04-27T18:33:30+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی مقاله اتابكان و خوارزمشاهیان http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1758 <link rel="stylesheet" href="http://farsfile.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://farsfile.ir/product/29986/مقاله-اتابكان-و-خوارزمشاهیان/487" target="_blank">مقاله اتابكان و خوارزمشاهیان</a></h5><p><a href="http://farsfile.ir/product/29986/مقاله-اتابكان-و-خوارزمشاهیان/487" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://farsfile.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_22.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="مقاله-اتابكان-و-خوارزمشاهیان"></a>مقاله اتابكان و خوارزمشاهیان<a href="http://farsfile.ir/product/29986/مقاله-اتابكان-و-خوارزمشاهیان/487" target="_blank" class="buy"><img src="http://farsfile.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2017-04-27T18:32:52+01:00 rasool-nistani.mihanblog.com رسول نیستانی مقاله ابومسلم خراسانی http://rasool-nistani.mihanblog.com/post/1757 <link rel="stylesheet" href="http://farsfile.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://farsfile.ir/product/29985/مقاله-ابومسلم-خراسانی/487" target="_blank">مقاله ابومسلم خراسانی</a></h5><p><a href="http://farsfile.ir/product/29985/مقاله-ابومسلم-خراسانی/487" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://farsfile.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_22.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="مقاله-ابومسلم-خراسانی"></a>مقاله ابومسلم خراسانی<a href="http://farsfile.ir/product/29985/مقاله-ابومسلم-خراسانی/487" target="_blank" class="buy"><img src="http://farsfile.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div>